Đàm thoại tiếng Trung: Tiếng Trung Văn Phòng

Đàm thoại tiếng Trung: Tiếng Trung Văn Phòng

Hội thoại 1: Thời gian họp

李伦 :经理,请问我们是不是每个月的30号有会议?
Lǐlún : Jīnglǐ, qǐngwèn wǒmen shì bù shì měi gè yuè de 30 hào yǒu huìyì?
Lý Luân : Giám đốc, xin hỏi chúng ta có phải ngày 30 hàng tháng đều có cuộc họp không?

陈经理: 是啊,但是这个月是29号开会,因为30号是星期天。
Chén jīnglǐ: Shì a, dànshì zhège yuè shì 29 hào kāihuì, yīnwèi 30 hào shì xīngqī tiān.
Giám đốc Trần: Đúng vậy, nhưng tháng này là ngày 29 họp, bởi vì ngày 30 là chủ nhật.

李伦 : 那今天咱们不去开会吗?
Lǐlún : Nà jīntiān zánmen bú qù kāihuì ma?
Lý Luân : Vậy hôm nay chúng mình không đi họp à?

陈经理 : 为什么? 今天不是3月28号吗?
Chén jīnglǐ : Wèishénme? Jīntiān búshì 3 yuè 28 hào ma?
Giám đốc Trần : Tại sao? Hôm nay không phải ngày 28 tháng 3 sao

Hội thoại 2: Đến trễ

陈经理 : 对不起,我们来晚了。
Chén jīnglǐ: Duìbuqǐ, wǒmen lái wǎn le.
Giám đốc Trần: Xin lỗi, chúng tôi đến muộn rồi.

老板 :你们知道现在几点了吗?我们等你们等了半天了。
Lǎobǎn : Nǐmen zhīdào xiànzài jǐ diǎn le ma? Wǒmen děng nǐmen děng le bàntiān le.
Ông chủ : Các cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa? Chúng tôi đợi các cậu cả buổi rồi.

陈经理:真不好意思,我们记错时间了。
Chén jīnglǐ: Zhēn bù hǎoyìsi, wǒmen jì cuò shíjiān le.
Giám đốc Trần: Thật là ngại quá, chúng tôi nhớ nhầm thời gian rồi.

老板 :算了吧! 今天还有很多事儿要谈,我们赶快开会吧!
Lǎopǎn : Suàn le ba! Jīntiān hái yǒu hěn duō shìr yào tán, wǒmen gǎnkuài kāihuì ba!
Ổng chủ: Thôi đi! Hôm nay còn có rất nhiều việc phải bàn, chúng ta mau họp đi!

Bài khác  Tiếng Trung Tán Gái & Tỏ Tình

陈经理: 好的,我们开始吧!
Chén jīnglǐ:  Hǎo de, wǒmen kāishǐ ba!
Giám đốc Trần: Vâng ạ, chúng ta bắt đầu thôi!

  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 7
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 6
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 5
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 4
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *